عشق معنوی3

Hostality is our tradition

بوسه برلبانه معشوقه پسر+دختر
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خب من هم عاشقه پسری شدم و آرزوبه دل موندم!ازمعشوقه بگم؟!بگم!ازعشق بخوام یادکنم کوه به لرزه می افتد،آتشی هستم روبه دریازیره باران می سوزم،آبه باران میریزدبررویه من اما،آتشی هستم که خاموشی درش نیست،بارون مبارک،من قدیم شعرمی گفتم،نقاشی می کشیدم،ازمعشوقه بگم عشق به لرزه می افتد،افتخارمی کنم داداش کوچیکه ی عشقم وتوخانواده عشق جای دارم به جرعت می گم برای اونایی که هنوز عاشق نشدن عاقوشم رابازنمودم،من ازاون عاشقام که صلاحه مرگم خنجره علی راحضرته معصومه به امام رضا گفته تاازمن بگیره،من ازاون عاشقای دیوونم که دارم دنباله ریل راه آهنه امام رضا می گردم تا۲قطعه بشم،من ازاون عاشقایی هستم که به معشوقه عهدداده ام تابمیرم،من ازاون عاشقام که می خوام همه بگن دیوونه بود،من ازاون عاشقام که می خوام تاقیامت ازیک موآویزان شم،من ازاون عاشقام که سالها گذشت وحرفه دیگران که فراموش خواهی کردبه من اثبات نشده،من ازاون عاشقام که جوابه ردبه سینه من زدن،ازمادربه انسان نزدیکتر؟امادنیاطاقته من و نداره،قربونه امام رضابرم اونه که ازخدابرای من فرصت گرفته،شایدعقل به من رجوع کرده،خیلی بده حسرت به دل بمونی،تواین دنیاعاشقه زنده ندیدم،من دراین خواب ناتوانم،      می خواهم توانمندشوم،آخرچرابایدبسوزم،بسازم ودرآخر،خراب کنم،من خودکشی نکردم ولی همه عاشقا قلبه درست حسابی ندارن،بارهااغماراتجربه کردم،سکته که چیزی نیست،ولی مرگ باید آدم وبخواد،من اینجامی نویسم تادرقیامت چیزی داشته باشم تابه معشوقه مدرک نشون بدم که حتی یک لحظه ازفکره اوغافل نبودم،عشقه اصلی اون دنیاست من می خوام زودبرم،نمی خوام دیربشه می خوام هرچه زودتراونجارواحساس کنم،تاکی توخواب بایداونجاروبه رخه من کشند،آیافرشتگانه وحی به سراغه من خواهندآمد؟قبل ازاینکه دیگه من بخشیده نشم؟آیابه منه عاشق پیشه رحم میشه؟شایدبعضی ازعاشقامی خوان مثله من آبروی عشقشون رومرگ تظمین کنه،شایدراهه دیگه نباشه،شایدعاقبته ماازدستمون خارج بشه،اونایی که خودکشی     می کنن خودشون روراحت می کنن چون،چون بوسه برلبانه معشوقه رانمی توانند فراموش کنند،آخه یک بارتجربه کردن،عاشقی که تصویروصداازمعشوقه نداشته باشه هرلحظه خونه عشقش پررنگترمیشه تاوقتی ریخت همه بفهمنداین زنده بوده و زنده بوده،به یاریه من شتابیدوآبروی ریخته عاشق روجمع کنید،می تونید؟نه،ولی می تونید طلبه مرگه طبیعی عاشق پیشه روازخدابخواهید،زیاداجازه ندارم ازعشق بگم،عشقه من به دختربودفقط یه دونه،ازهمه جهان وجهات عشق رابه معنیه بودن ونبودن می فهمم،من ونصیحت نکنید،من عاقلترازاونی هستم که خودم فکرش رومی کنم،زیره عهده معشوقه زدم،همینطورکه اون من ونخواست وعشق یکطرفه بودمن هم خودم ونمی کشم،ولی خدارومی خوام ازهرراهی که شده می خوام به خدابرسم چون بزرگیه اون رواحساس کردم ومی خوام بهش برسم،می دونم اون خوشبختیه معشوقه من روبه من نشون میده،آخه دوست دارم باز ببینمش خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.خیلی سخته آخه اون توهمین دنیاست،به من داره ظلم میشه،کمکم کنید،وای خدایا نکنه طاقته من طاخت شه!به همه عاشقا باعشق می گم درحسرته دیدنه یارعشق کنید،معنیه عشق همینه حالا چه پسربه پسر چه دختربه دختر چه پسربه دختروچه دختربه پسر،فرقی میانه دختروپسرنمی بینم،عشقه حقیقی عشق معنوی است،عشق به خداست والسلام.

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()
زن+مرد=بچه*حج
نویسنده : محمد هادی - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوسته خوبم

اگرشماازدواج کردیدوبچه دارنشدیدزود،سریع،تند بچه دارشیدتاکسی به عقله شماشک نکرده!اگرشماحج رفتیدسریع توبه کنیدتاخداقهرش نگرفته!اگرنه ازدواج کردیدونه حج رفتید تازه شدیدمثل من هیچ عیبی نداره چون اونایی که این کاراروکردندیه روزی قسمتشون نشده بوده،شایدمن وتوهیچ وقت حتی بچه دارهم نشیم،دلت نسوزه،اگه می خوای به همه چی برسی خدامیگه لااقل یه چیزه تودرست کن،مثله اون آقادزده که ازدیواره مردم میره بالاولی نمازش رواول وقت می خونه!ازش می پرسن قضیه چیه؟میگه من همه درهاروازطرفه خدابه روی خودم نمی بندم،این دزده وهرکی که نمازمی خونه ازنوع اوله وقت،هدایت میشه به راهه راست ازطریقه خداچون نمازمهمترین چیزه،برکته که شبه اوله قبراولین سوال هم هست تاحالابه لحظه هافکرکردید۱۰۰٪ این کارراانجام دادید پیشنهاده من اینه که به لحظه هازیادتوجه نکنیداگرهم نظری می افکنیدبه لحظه هایی که نیامده بیشترفکرکنیدتالحظه هایی که اومده ورفته،تاحالا شماخیلی خواب دیدیدبه اون هم زیادتوجه نکنیدچون میادومیره به آخرت فکرکنیدکه هنوز نیومده وبرای ساختنه آخرت قرآن بخونید کمااینکه خودم سعادت خواندنه قرآن رابه طوره لازم ندارم ولی به شمامی گم چون وقتی خوندید حال کردید من ودعاکنیدتامن هم به شمابپیوندم معنی فارسیه قرآن هم به اندازه عربی که خدادوست داره مهمه چون مافارسی روبهترمی فهمیم نه؟! پس التماسه دعاتاخواندنه قرآن خدایااگه من ودوست داری سعادت قرآن خوندن روبه همه اینترنتی هابدهشایدبگیداین پسره چرااینقدرموضوع روعوض می کنه،دلیلش اینه که می خوام تواین چندخط بیشترباشماگپ بزنم،ازبحث دورشدیم تابه آخررسیدیم،یادتون باشه تاازدواج نکردیدبه فکرباشیدوقتی این کارراانجام دادیدسریع بچه دارشیدچون بچه امیده زندگیه انسانه ولو اینکه بچه یکی دیگه باشه،اگه شمابچه دارنمی شیدنگران نباشیدازخدامی خوام بشید حتی اگه ازپرورشگاه بیارید،ببخشید سرتون رودردآوردم می دونم بیش ازاین ازحوصله شماخارج وبه دوره من می رم فرداباموضوعه جدیدکه خودم می نویسم میام خیلی می خوامت تاموقعی که هستی یاعلی مددخدانگهدار.

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

 

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()
نون بریدن یابریدن نون!
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزه دلم

من هیچ دوست ندارم نان راباچاقوببرم واین کاررانمی کنم،من هیچ دوست ندارم نونه کسی روببرم واین کاررانمی کنم شماچطور؟حال می ده نون بریدن؟

کاظم جان چشم،ممنون هلن جان به امیده دیدار،میثم جان بررسی می کنم،آقامحمدمن بنده بده خدام،آرش جان چشم.

تاحالا شده نونه شماروببرن؟شایدهم یکی ازطرف خدامامورمیشه تانونه ماروببره!نظرتون چیه؟اگه کاظم باشه میگه بایدزندگی روساخت!کاظم جان من درسددهمین کارهستم،خب من می خوام باشماهاعشق بازیه معنوی کنم ازهمینجا،می خوام به شماامیدزندگی بدم وبگیرم،اگه شمانبودیدمن بایدمی رفتم پای تلویزیون تادیوونه شم،اگه من نبودم شماباکی می خواستیدصحبت کنید؟باپدرمادر؟دلتون خوشه؟۲روزازترک ۳۰گارمن گذشت،هیچ کی جزشمانمی دونه،امیده زندگیه من تویی خوده تووالسلام نه کسه دیگه،البته خداکه جای خودداره،بیاییدهمدیگررادوست بداریم وبه یکدیگرعشق ورزیم ویکدیگررابرادروخواهرکوچک وبزرگ خودبداریم،بیاییدواسه هم بمیریم تامرگ مامعنی پیداکنه،بیاییدهرکاری ازدستمون برمیادتواینترنت برای همدیگه انجام بدیم،بیاییدواسه همدیگه نمازحاجت بخونیم،چرااینقدرترک ۳۰گاره من بعد۱۰سال انقدرخوب می گذره که نیازبه کمک پدرومادرهم ندارم که بفهمندبال درمیارن چون شماهاتودلتون دعاکردیدازجانب خدابه من کمک رسیده،بابااحساس می کنم بال درآوردم درکماله بی امیدی،خیلی دوستون دارم،خودتون روبه من نزدیکتر کنید باهم پایه ویس بحث کنیم،باهم حال کنیم،کجابودید ۱۲ سال پیش من تواینترنت باپیرمردامریکایی بگی تانویسنده های ایرانی بحث وگفتگومی کردم،به داده منه غیره حرفه ای،پیره شب تاصبح برسید!

خواهش می کنم،من ازشمامی خوام فکری باندیشید،کاری کنیدتانوجوونهابه جای موادمخدروقاچاقچی هاروی به اینترنت سالم بیارند،نزاریدمنه جوون سکته مغزی کنم،آهای پدرومادراهوای بچه هاتون روبیشترازحدحرفه ای داشته باشیدتاهمون بچه فردااومدسره قبره شما(  ۳۰۰سال دیگه)سوره مبارکه آیه الکرسی والقدربخونه،بیش ازاین موصده اوقات گران سنگه شریفه شمانمی شم،هی امیده زندگیه من دوست دارم باخوده خودت هستم دوست دارم خدانگهدار،تافردا،اگه زنده بودم،اگه هم زنده نبودم می دونیدمی بینمتون.

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

 

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()
نون بریدن یابریدن نون!
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزه دلم

من هیچ دوست ندارم نان راباچاقوببرم واین کاررانمی کنم،من هیچ دوست ندارم نونه کسی روببرم واین کاررانمی کنم شماچطور؟حال می ده نون بریدن؟

کاظم جان چشم،ممنون هلن جان به امیده دیدار،میثم جان بررسی می کنم،آقامحمدمن بنده بده خدام،آرش جان چشم.

تاحالا شده نونه شماروببرن؟شایدهم یکی ازطرف خدامامورمیشه تانونه ماروببره!نظرتون چیه؟اگه کاظم باشه میگه بایدزندگی روساخت!کاظم جان من درسددهمین کارهستم،خب من می خوام باشماهاعشق بازیه معنوی کنم ازهمینجا،می خوام به شماامیدزندگی بدم وبگیرم،اگه شمانبودیدمن بایدمی رفتم پای تلویزیون تادیوونه شم،اگه من نبودم شماباکی می خواستیدصحبت کنید؟باپدرمادر؟دلتون خوشه؟۲روزازترک ۳۰گارمن گذشت،هیچ کی جزشمانمی دونه،امیده زندگیه من تویی خوده تووالسلام نه کسه دیگه،البته خداکه جای خودداره،بیاییدهمدیگررادوست بداریم وبه یکدیگرعشق ورزیم ویکدیگررابرادروخواهرکوچک وبزرگ خودبداریم،بیاییدواسه هم بمیریم تامرگ مامعنی پیداکنه،بیاییدهرکاری ازدستمون برمیادتواینترنت برای همدیگه انجام بدیم،بیاییدواسه همدیگه نمازحاجت بخونیم،چرااینقدرترک ۳۰گاره من بعد۱۰سال انقدرخوب می گذره که نیازبه کمک پدرومادرهم ندارم که بفهمندبال درمیارن چون شماهاتودلتون دعاکردیدازجانب خدابه من کمک رسیده،بابااحساس می کنم بال درآوردم درکماله بی امیدی،خیلی دوستون دارم،خودتون روبه من نزدیکتر کنید باهم پایه ویس بحث کنیم،باهم حال کنیم،کجابودید ۱۲ سال پیش من تواینترنت باپیرمردامریکایی بگی تانویسنده های ایرانی بحث وگفتگومی کردم،به داده منه غیره حرفه ای،پیره شب تاصبح برسید!

خواهش می کنم،من ازشمامی خوام فکری باندیشید،کاری کنیدتانوجوونهابه جای موادمخدروقاچاقچی هاروی به اینترنت سالم بیارند،نزاریدمنه جوون سکته مغزی کنم،آهای پدرومادراهوای بچه هاتون روبیشترازحدحرفه ای داشته باشیدتاهمون بچه فردااومدسره قبره شما(  ۳۰۰سال دیگه)سوره مبارکه آیه الکرسی والقدربخونه،بیش ازاین موصده اوقات گران سنگه شریفه شمانمی شم،هی امیده زندگیه من دوست دارم باخوده خودت هستم دوست دارم خدانگهدار،تافردا،اگه زنده بودم،اگه هم زنده نبودم می دونیدمی بینمتون.

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

 

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()
ترک۳۰گار۲
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزه دلم

اگه من رفتم بهشت نفری یه نوش شراب بهشتی با آرش جونم وکاظم جونم وامین جونم ومیثم جونم وآجی،داداگلم می خورم،خب من ۳۰گارراترک کردم خیالتون راحت دیگه دیگه اصلا فکرش هم نکنیدکه من برم دنبالش خب جالبه بدونید پدرومادرم هم نمی دونن می خوام سوپرایزشون کنم یک روزازترک گذشت یک سال از مرگم خواهدگذشت ویک قرن ازنشست من بااونایی که نظر دادندگذشت،آقاکاظم تسلیت توداداشه خوب منی،ازاین قضیه بگذریم خودم اینطورفرض می کنم که اصلا ۳۰گاری نبودم البته ۱۰ سال بگذریم:

توبهشت خدامیگه:من ازتومی پرسم و تو جواب میدی منم می گم چشم،خدامیگه چی می خوای؟من می گم اونایی که نوشته های من رو خوندن!اونوقت یکی یکی باهاتون ملاقات می کنم وازخدامی خوام به من عسل بده تابه تک تکه شمابدم!

اگه من برم بهشت:خدامیگه چی می خوای؟میگم می خوام شفاعت تک تکه اونایی روبکنم که به من نظردادن،خدامیگه چی می خوای؟من می گم می خوام یه پوروژه ساختمانی دربهشت بااونایی بسازم که بامن تواینترنت ارتباط برقرارکردند،خدامیگه چی می خوای؟من می گم خدایا همینطورکه ازمن می پرسی وانجام میدی ازاونایی که حتی بطوره اتفاقی یک لحظه توسایت من اومدن هرکدوم۱۰باراین سوال روبپرس وبراشون جواباشون وبرآورده کن،خدامیگه چی می خوای؟من می گم عشق بازی باتورومی خوام،خدامیگه چی می خوای؟من می گم کتابی اینترنتی دربهشت می خوام بنویسم که مدیران آن نظردهندگان وب اون دنیام باشن،از۶خواسته من ۶۰۰۰ساله نوری گذشت وهمچنان برای گذراندن اوقات دربهشت بادوستان مشغول عشق بازی هستم،شماهاپیشه من ارزش داریدچون انسان هستیدویکی مثل خوده من هستید،می تونیدعشق بازی کنید،این خیلی مهمه چون یه زمانی میرسه جزخداکسی نیست که باهاش عشق بازی کنید،خوش به حاله من وتوچون اراده قوی داریم،خداداریم وخوش به حال خداکه ماروداره،والسلام،ازدورمی بوسمت،خدانگهدار.

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()
ترک ۳۰گار
نویسنده : محمد هادی - ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم سلام

امروزمی خوام سیگارراترک کنم دیگه برای همیشه ۴ نخ مور سبز کمکم کنید!

دوستی شمانظرشماتاثیرداره!

اگه من برم تو بهشت به ملاقات شماکه نظردادید میام.

شایدنظرشمادلگرمی برای من باشه!من رو درک کنید!

البته من خودم می خوام.ولی می دونید که سخته!

سیستم اعصاب بهم میریزه!

بدن قاطی می کنه!

خدایا کمکم کن تا برای همیشه ترک کنم بعد سالها وبارهاترک قفل محکم رابزنم برزبانم،

شایددیگه تازمانی قدرت نوشتن نداشته باشم ولی سعی می کنم بیام،

یعنی میشه زندگیه حقیقی رو تا حدودی بدست بیارم ؟

بله میشه چون می خوام حتی اگه سکته کنم ! من رو حلال کنید شاید دیگه...!

دوست دارم اگه زنده نموندم بیام پیشه شما!
ازخداکمک می خوام.


comment نظرات ()
وعده دیداربهشت
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

باخودخودت هستم وعده دیدارمن و تودربهشت می بینمت!

امروزاگه من بمیرم می رم توبهشت چون نمازشب خوندم!فردارانمی دانم خدایاخودت می دونی من به رخ نمی کشم وتبلیغ نمی کنم فقط می خوام باعث هدایت بشم! یه  شعرهست که من زیادقبولش ندارم:ازدی که گذشت هیچ ازاویادمکن،فرداکه نیامده است فریادمکن،هرکی            می خوادبره توبهشت بایدنمازشب بخونه چون نمازکلیدبهشت است واون کلیدزیره پای مادران است خب تاالان هرچی گفتم قبلن شنیدید،بهشت خیلی قشنگه نه؟خدابه آدم هوریان وفرشتگانی میده که تابه حال هیچ زن یامردی اوناروندیده واوناهم ندیدن،تادلت می خوادازمیوه های بهشتی قابله دسترس می خوری که دفع هم نداره،زیره سایه ی درخت می شینی جوی آب بهشتی هم کنارت به به دوست داری بری بهشت؟نمازبخون!خب نصف شب بلند شدی نزدیک به اذان یه دستشویی می ری یه وضو یه نماز مثل نماز صبح چیزی ازتوکم نمیشه جزگناه وبلا!چیزی به من اضافه نمیشه جزثواب ولیاقت نزدیکی به خدابرای باره دوم!دوست داری باخدا عشق بازی کنی یا بنده خدا؟جوابش سخته؟مگه بالاترازخداداریم؟،اگه بنده خداروبخوای ۳ حالت داره یابهش میرسی بعد یه مدت عادت می کنی یادختری بهش نمی رسی یاپسری بهش نمیرسی یانمی دن بهت اما خدا نه عادت داره نه نرسیدن!

می دونی وقتی آسمانهارادرجای ساکن طی کنی برای رسیدن به خداچقدرحال داره؟نمی گم تاتوخماریش بمونی تابرسی به منظورم،وقتی به خودت بگی فقط خداوباورکنی زودبهش می رسی ولی شیطان میاد سراغت بایدهواست جمع باشه فقط خداروازدست ندی،وقتی به خدابرسی،خدابه توازقدرت خودش میده می دونی اونوقت چی میشه؟بی نیازازمال دنیامیشی،توجیبت پول نیستااماهرچی که می خوای می خری،امتحان کنیدمجانیه ولی وقتی این اتفاق افتاد مثل منه بی خرد ازدستش ندیدا!اونوقت دایم الوضوودایم النمازودایم الذکر میشید همه کارا خودبه خود بدون اینکه لب ترکنیدانجام میشه،زندگی دردنیابه طوری لذت بخش میشه که وجودبهشت روحس می کنید،چه دختری چه پسرخوب گوش کن،می دونیدشیطان کی میادسراغ شما؟نکته:گاهی اوقات منه پسردوست دارم بایه پسر یادختره دیگه یامنه دختردوست دارم بایه دختریاپسره دیگه نزدیکی یایه کاره دیگه کنم اونوقته که بایدیادت باشه بگی لعنت برشیطان بعدیاعلی وراه راعوض کنی!اگرنه هم تواین دنیاهم تواون دنیاخداست که حقت رومیزاره کفه دستت!بیش ازاین مزاحم اوقات شریف نمی شم بگویاعلی برو،دوست دارم خدانگهدار.

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ

وبلاگ دیگرهادی دربلاگ اسکای


comment نظرات ()
زندگی یامرگ؟
نویسنده : محمد هادی - ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام عزیز

زندگی بهتراست یامرگ؟

تو زندگی ما چیزهای زیادی می بینیم و به خیلی از آنها توجهی نمی کنیم.

آیاهمه زندگی عشق است؟

آیاهمه زندگی هوس و شهوت است؟

آیاهمه زندگی زن و بچه است؟

آیابرای اینکه ماازنردبان ترقی بالابرویم بایدبه جنگ و جدال بپردازیم؟

آیامابایدبه هروبلاگی که سرنوشت مارابه آنجابردنظردهیم یاندهیم؟

آیامن دارم از خودم سوال می پرسم؟

آیامن کاره بدی می کنم که خودم از خودم می نویسم؟

آیاکسی پیدا میشه که گوشش بدهکاره این حرفهاباشه؟

آیادوستی بین انسانهادرقیامت ادامه خواهدیافت؟

آیاحیواناتی که من دراین دنیا به آنها عشق می ورزیدم وحال از دست دادمشان درآن دنیابه من داده خواهدشد؟

آیاخدای تبارک وتعالی زندگی مارارونق می بخشد؟

بدون شک بلی چراکه نه؟

آیااین عکسهازیباست؟

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای!

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ


comment نظرات ()
مرگ
نویسنده : محمد هادی - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان نظریه مرگ از نظر خویش:شمافکر می کنید که بنده خواب نما شده ام البته شاید ولی ۱۰۰٪ به فکر مرگ افتادم

بعد از اینکه از خواب بلند شدم ویک نخ سیگار در بالکن کشیدم آمدم در اتاق وبه پدرم گفتم که ما آخرسر میمیریم ؟!او گفت بله این همه خرج برای این بدن می کنیم در آخر میمیریم!درواقع ما دراین دنیادرخواب فرو رفته ایم وبا مرگ از این خواب بیدار می شویم

همه ما درزندگی خویش افرادی رادیده ایم که از دنیا رفته اند اما تغییره آنچنانی در زندگی خود نداده ایم خب این اشتباه است.بیایید با دیدن مرگ افراد تغییر باور نکردنی در خود بدهیم!پسر عمه مادره من نوجوان بود رفت در خواب من آمد و گفت هادی هر چی تو دنیا درباره این دنیا می گن راست است .

از ما گفتن بود!من نمی تونم با شما راحت صحبت کنم چون مخاطب های مخصوص خودم را دارم.دیشب نزدیک چهار صبح از خواب بلند شدم پشیمونم که نماز شب نخوندم.بیایید نمازشب بخونیم ویکدیگررادعاکنیم.

اسم کسی که من دله خوشی ازش ندارم در لیست دعا شوندگان من است و خدابرای اینکه به من ثابت کند که کارم درست است چندروز پیش همون آقاباعث شد من از خطر جان سالم به در کنم.پس دوست آنقدرکه خطرناک است به همان حد هم ممکن است به داد دل انسان برسد.

دوستی دارم به نام علی آذرتاج نویسنده کتاب روابط اجتماعی دختران و پسران چراو چگونه!مرگ هرآنچه وحشتناک است به همان حد زیباست اکثر ما دوست داریم خدا ما را ببخشد و ببرد ولی چرا خودمان را گول می زنیم هزار گناه کردیم و باید برای آنها چاره بی اندیشیم.

اگرمی خواهیم خدا ما را ببخشد باید باتقوا شویم و زمانی معنی تقوا را می فهمیم که خودرا به خدا نزدیک کنیم زمانی به خدا نزدیک می شویم که او را با دل و جان ستایش کنیم . ستایش خدا یعنی چه ؟ یعنی نماز بخونیم و اگر این کار را انجام می دهیم پر رنگش کنیم یعنی خالصانه بخونیم یعنی دو تا ذکر اضافه بگیم در نماز دو تا نماز مستحبی بخونیم.

نکته:مادرزمانی که نماز را تند تند می خونیم انگار جان می دهیم اما اگر همان نماز را آهسته بخونیم هم لذت داره کیف می کنیم هم اینکه زود تموم میشه امتحان کنید بدن ما اینطور می گه این یک تجربه شخصی است.

بیایید هر شب برای آنان که شب اول قبرشان است نماز لیله الدفن بخونیم(درمفاتیح الجنان هست) از من بخواهید بهتون یاد بدم. بیایید ۲ رکعت نماز شکر بخونیم برای اینکه خدا به ما سلامتی و خیلی چیز های دیگه داده .

خدارو شکر کنید روی تخت بیمارستان نیستید.بعضی از ما فراموش کرده ایم بابا مسلمان هستیم و پیش پیغمبر اکرم و مولا علی و خدا سعادت داریم.

به خود خدا قسم که اگه بخواهیم به عشق خدا برسیم می رسیم والسلام.

وبلاگ دیگرهادی در پرشین بلاگ

وبلاگ دیگرهادی در بلوگ اسکای


comment نظرات ()
وبلاگ نویسی-اینترنت
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

خسته نباشید

نظرشمادرباره وبلاگ نویسی چیست؟

من یکی که بااین کارخودم رالو دادم تاحدودی شماچطور؟

بعدازراه اندازی سایت هادی ندا من توش چی بریزم؟ چت روم که میزارم ولی استفاده تجاری نداره

خودمونیم ماهم گرفتاره اینترنت شدیم نه؟

اینترنت چیزه خوبیه؟فکرنمی کنم چون گاهی اوقات باجون واحساس انسان بازی می کنه!

بگذریم من تاشب هم سوال بپرسم نظرنمی دید هیچ ۴تافحش هم حواله می کنید!

می دونم خدا من رو دوست نداره هیچ از من بدش هم میاد چون من پدرومادرم رو اذیت می کنم !

من یاشماتاچندساله دیگه باید وبلاگ بنویسیم وبانظرات دیگران حال کنیم؟

دقت کردیدبیشتریاهمه دوستان وآشنایان ورفقاو... اهمیت نمی دهند به نوشته های ما؟

آهای قربونه تودادایاآجی گلم به من بگودرباره چی بنویسم؟یامی خواهیددرچه موردنظر بدهم؟

الان من دل می سوزونم برای شماولی قدر بدونید من دوست اینترنتی خوبی برای شما می شم.

اگه دختری آخ جون یه خواهردیگه به آجی هام اضافه میشه آخه من آجی داشتم عمرش رو داد به شما!

دوست داری برای خواهرمرده که اون رو می خواد خواهری کنی؟

اگه پسری سریع آی دیه من رو ادد کن ولی هک نکن خب آفرین! دوست دارم کلی باهات چت می کنم.

یامولاعلی مدد خدانگهدار.نمازیادتون نره که سیم ارتباط شماست باخدا.


comment نظرات ()
دنیا
نویسنده : محمد هادی - ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦

بسم الله الرحمن ابرحیم

سلام عزیز

دنیازیباست بیایید به زیبایی های دنیا بنگریم!

خداخیلی بزرگه این رو همه ما می دونیم ولی به روی خودمان نمی آوریم گاهی اوقات ! برای اینکه خدابه شما روی آوردشمابایدبه زیبایی های دنیانگاه کنیدمانند:درختان ودریاوکوه و....خب شما وقتی از دیدن کوه لذت ببرید و عظمت خدارااحساس کنیدمتوجه می شویدکه خداآنقدربزرگ هست که شمابنده نازنین آن هرچیزبخواهیدبه شمادهدپس بیایید اوراستایش کنیم قدرت خداراکه دیده ایم پس ازخشم اوبترسیم ونمازبخونیم تا ازگناهانمان بگذردوبه ماروی آورداین روزهامن نمازشب می خونم فقط ۲رکعت وخیالم جمع هست که خدابه من کمک می کندچون این کارراکرده و من خوشحالم من کاری نکردم فقط ازاو خواستم!

بیاییدهرچه می خواهیم از خدابخواهیم!

سالهاست شب نمی خوابم!

خرداد۸۵به سربازی رفتم!

درآموزشی تاحددیوانگی رفتم طوری که ۴صبح می گفتم حاج آقا خداسلام!

دیدن کوه به من امیدداد!

۱۲ هشتادوپنج خدمت رابه کنارگذاشتم واینکه یازده ۸۶ هم پایه خدمتی های من از سربازی فارغ می شوند!
خب شایدیکی ازدلایل فرعی فرارمن ازسربازی نداشتن زن بودآخه من می خواستم!

تنهادلیل اصلی آن هم خواست خدابودازخدامتشکرم!

ازمهر۸۴سیگاررابه نام مولاعلی کنار گذاشتم موفق شدم امابافرارسربازی شروع شد ماه مبارک رمضان ۸۶ترک کردم بعدازرمضان شروع کردم حالا فهمیدم که باید خودخودم بخوام ونبایدخودم راگول بزنم از دوستان خواستم دعاکنندتامن ترک کنم!می دونم می کنم ولی بعدازاینکه شمامن یعنی محمدهادی... رادعاکنیدوازخدابخواهیدکه من برای همیشه این گناه راکنار گذارم!

دریک سال و نیم ترک من حتی جواب رد خواستگاری هم نتونست باعث بشه که من شروع کنم!

مردهای عزیزاگربه خواستگاری رفتیدبه پدریامادرطرف اگر سیگاری بودیدیاهرکاری کردیدبه خاطرغم دوری معشوقه نگید اصلا مطرح نکنید!

من هیچ دلم نمی خواست سیگاری بشم اصلا بدم میومدبچه که بودم ازدست سیگاری هابه خودشان شکایت می کردم البته الان هم همینطور!

هم کلاسی تعارف زد!فکرنمی کردم من ! من ! ۳۰گاری شم!!محاله!

من روببخشیدسالهاست باسیگاری بودن دراشتباه هستم مگه آبروندارم؟ترک می کنم دعاکنید!

من هرشب نمازلیله الدفن می خونم درکناره نمازمغرب یااشابرای اونایی که شب اول قبرشان هست و ۴۰نفررابه اسم دعامیکنم!زنده یامرده!

طرزنمازلیله الدفن:کلا ۲رکعت هست مانندنمازصبح آسان بااین تفاوت که رکعت اول بعدازسوره حمدیک مرتبه آیه الکرسی ورکعت دوم بعدازحمد۱۰مرتبه سوره مبارکه القدر همین مستحب بعدازنماز می گوییداللهم صل علی محمدوآل محمدوبعث ثوابهاالی قبر فلان ابن فلان به جای فلان ابن فلان ۴۰نفررادعاکنید! من برگه هایی از اسامی دوستان!آشنایان!غریبه و همسایه جمع آوری کردم که به حالت چرخشی همه رادعامی کنم ۴۰تا۴۰تاخوشابه حال آنانکه گاهی اوقات ۱۱رکعت نمازشب می خونم ودرقنوت رکعت نماز وتر آخرین رکعت نمازشب وتنهانمازیک رکعتی درنمازتهجد دعاشون می کنم ۴۰نفرخداهمه چی بهشون می ده شک نکنید! اسامی کسانی که من رواذیت کردندیانمیشناسمشون هم هست بعلاوه اسامی بزرگان ویاران امام زمان!خواستیدبخونید۴۰نفرازیاران امام زمان روبهتون میدهم که جمع آوری کردم!
بیماردارید؟پدریامادرازدنیارفتند؟خودشمانیازبه دعادارید؟ اسم پدربزرگ و مادربزرگتان رابه من بدهید!

نترسیدوشک هم نکنیداسم ها جزدعاکردن به دردمن نمی خوره!

فقط اسم خویش ومریض وازدنیارفته رادرقسمت نظرات ناشناس گوییدتادرلیست من بیمنت اضافه شوید!
اسم خودم هم هست!اونی که من رودعاکنه اون دنیا پیدایش می کنم!

بنده محمدهادی...

دوست ندارم اسمم مانند ایمیلام که بیش ازیک میلیون اددلیست داشت هک بشه!

دوست دارم ازمن بخواهیدنمازشب یادتون بدم!

یه نکته پیشنهادی:داریدمطلب می نویسید؟در وردپد دایم ضبط کنیدتابرق رفت یامشکل پیش اومد مطلبه شماباقی باشه!!اول سیو کنیددرکامپیوتربعددروبلاگ ثبت کنید!حتما!این یه تجربه هست!

ممنون ومتشکرازلطف شما!

بیایید تا خودم روجلوی پاتون قربونی کنم!

یامولاعلی مددی!خدانگهداره شما.


comment نظرات ()