عشق معنوی3

Hostality is our tradition

درباره من...
نویسنده : محمد هادی - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩

بسم الله الرحمن الرحیم سلام به وبلاگ(عشق معنوی)خوش آمدید؛تاکنون کردی گنه دیگرمکن**تیره کردی آب افزونترمکن وشهوت واعتیادبه هرچیزرافقط باعبادت خداوندترک کن؛اولین وبلاگی که ساختم به اراده خداوندبه این نام درپرشین بلاگ بودکه برمی گرده به هفت هشت یا9سال پیش بنده محمدهادی هستم9یاده سال هم هست اگراشتباه نکنم بارایانه واینترنت سرگرم هستم:عشق معنوی یعنی امیدزندگی انسان درکمال ناامیدی که فرزنداست یابه حکمت خداوند کریم فرزندنیست وفردبا نبودن آن زندگی خوشی رامی گذراندآنطورکه انتظارمی کشداماحقیقت این است که باید به انتظاربرآورده شدن دعایی باشیم که ازخداوندمالک یوم الدین عشق ولذت عبادت وتهجدراطلب کردیم نه مخلوق رازیراباداشتن خداونداست که همه اسطوره هارادرمی نوردیم ودارامی شویم هرچند که لطف بی دریغ اوازحکمت اوبرصلاح ماجاری است فکرمی کنم شایدبیش ازهفت سال است قند نخوردم فقط به صلاح خداوندیکتااز1386/08/28خورشیدی سیگارطلب نکشیدن شداینطورکه گفتم خدایامن که نمی تونم خودت کمکم کن وفقط به لطف خداوند تبارک بی هیچ سختی وباوربعد از بارهاترک وسالهادراشتباه بودن گذران شد؛واقعاباورم نمیشه قربان خداوندتعالی بروم که تاموقعی که شکرگذارش باشم هوای من وشمارادارد ازمهر84تا۱۲/۸۵هم ترک بودم امانادرست از دهم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت هم گیاهخوارشدم ودگرحیوان خداراتناول نمی کنم زیرابعدازخوردن ها بااین حال که خداوند فرموده حلال را حرام نکنید و از این حیوانات استفاده کنید اما عقل بنده میگوید چه بخورم که واجبات مقبول شود و شاید مستحب ضایع و گناه ماندگارنشود,ازحس حیوان دوستی شروع شدوبه هزاردلیل قانع کننده ازجانب رضایت خداوندوفرمایشات قرآن کریم وعقلانی ادامه داردوبابحث ومشورت وکمی تحقیق درخواست انتقاد و نصیحت از شمابه پایان عمرمن خواهدرسیداز1388/02/10تخم پرندگان ترک شدانشاالله یادمان باشدبدون خواست خداوندمهربان هیچ ابرآسمانی بارورنمی شودوقطره ای باران هم بی امرخداوندبخشایشگربرزمین نمی باردکه مازندگی کنیم وبرگی هم بی امرخداوندوالاحکیم برزمین نمی افتدکه سرخودبتوانیم هرکاروتصمیم وحرکتی انجام بدهیم؛به حیوانات عشق می ورزم وبه لطف نظراوزمانهای زیادی ازنگهداری حیوانات بهرمندبوده وهستم وخواهم بودفقط به امرولطف یگانه؛الهی به داددل من رس زمانی که حیوان ندارم که رسیدی وزمانی که حیوانی که به من امیدزندگانی داده راازدست بدهم؛وای وای وای برمن که ازیادخداوندجهانیان که بی نهایت کهکشان راآفریدغافلم وحتی نمی کنم یه جمله بگم خدایا من روبه خودت هرچه که می شودنزدیک فرمامرگ وزندگی دست خداونداست وبیماری هم مرحمت او؛بدان خداوندبدنمی دهدمافکرمی کنیم بداست بی خبرازآنکه بدتردرانتظارمابوددوست من فراموش مکن اگربه خدای خودت عشق می ورزی ونازمی کنی رو مدیون آموزش ویادآوری های پیامبران ونگهداران آن یعنی امامان که با خون خودشون زندگی تو روتضمین کردندودرآخرپدرومادرخودهستی یامولاعلی مددی مولا۱۲۱30امروزدوشنبه1388/02/14 ساعت16:40بنده گیاهخوارLactoهستم.**اگربنده تاکیدبراراده خداونددارم دلیلش اینه که می دانم به جزخواست اوهیچ چیزمعنی ندارداگرهم تاریخ موضوع رادقیق نگفتم می ترسم دروغ شود.مسلمانی که شیعه دوازده امام است می داند که جسم اولین امام او مولاعلی(ع)درسینزدهم رجب ه.ق درکعبه شریف ومتبرک به این دنیاآمدپس دلیلی نبایدایجاب کندکه این رقم زیباراخوش نداندوبرشماره3و4که خداوالله است بی احترامی نمی ورزد و کار شایسته می کندوخرافه هم نیستI Love You Allah


comment نظرات ()