شخصیتهای تاریخی گیاهخوار

aristotle

Zoroasterزرتشت - Zoroaster
چیتانیا ماهاپرابهو-
Chitanya Maha Prabhu
رامانوجا
- Ramanuja  
شانکاراچاریا -
Shankaracharya
شوکادیوا - 
Shukadeva
ویاسادوا - 
Vyasadeva
افلاطونافلاطون - 
Plato
سقراط - 
Socrates
اوید - 
Ovid
پرفری -
 Porfry
ارین - 
Origen
کرای سیستم - 
Chrysistom
لئونارد داوینچیلئونارد داوینچی -
 Leonardo Davinci
سوئید نبرگ - 
Swedenborg
ولترولتر - 
Voltaire
جان وزلی -
 John Wesley
بوت - 
Booth
Buddhaبودا - 
Buddha
مادوا - 
Madva
پاتانجالیپاتانجالی -
 Patanjali
لائوتزولائوتزو - 
Laotzu
فیثاغورثفیثاغورث - 
Pythagoras
امپد کلزامپد کلز - 
Empedokles
ارسطو - 
Seneca
پلوتارکپلوتارک - 
Plutarch
ترتولیان -
Tertullian
کلمنت الکساندر -
Clement of Alexandria
سنت فرانسیس -
St. Francis
تولستویتولستوی -
Tolstoy
میلتون -
Milton
ایساک نیوتنایساک نیوتن -
Isaac Newton
ایساک پیتمن -
Isaac Pitman
بلیک -
Blake
شلی -
Shelley
برناردشاو -
Bernard Shaw
انیشتنانیشتن -
Einstein
مرتن -
Merton
شوپنهاور -
Schopenhauer
ادیسون -
Eddison
سوئیفتسوئیفت -
Swift
تریو -
Thoreau
گاندیگاندی -
Gandhi
آلدس هاکسلی -
A. Huxley
ژان ژاک روسو -
Jean Jacques Russo
لامارتین -
Lamartin
موریس مترلینگ -
Morris Metterlingابوالعلا معری - Abolala Moeri

و از ایرانیان باید از ابوعلی سیناابوعلی سینا، شیخ نجم الدین رازی،  شیخ عطارشیخ عطار و خیلی دیگر نام برد.

/ 0 نظر / 18 بازدید