اظهار خوشحالی هنگام گناه

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

لذت بردن از گناه  وشادمانی هنگام انجام گناه ، یکی از اموریست که گناه را برزگ می کند وموج کیفر بیشتر می شود.مولایمان حضرت علــــــــــــــــــــی می فرماید:بدترین بدها کسی است که به بدی خوشحال گردد. ونیز فرمود: کسی که هنگام انجام گناه و نا فرمایی از خدا، لذت ببرد،خداوند ذلت را به جای آن لذت به او می رساند.امام سجاد فرمود:از شاد شدن هنگام گناه بپرهیزید، که این شادی ، بزرگتر از انجام خود آن کار است.

۴-انجام گناه از روی طغیان

یکی دیگر از گناهانی که موجب تبدیل گناه کوچک به گناه بزرگتر می شود. گناهی ایست که از روی طغیان و تکبر و گردنکشی در برابر فرمان ۱پروردگارانجام میشود

ادامه دارد.

1803088.jpg

1803882.jpg

PAA300000031.jpg

u19993558.jpg

u10337216.jpg

ks98823.jpg

ks98564.jpg

ks128470.jpg

ks79994.jpg

خدا نگهدار.

/ 0 نظر / 14 بازدید